تقویم آموزشی موسسه در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

انتخاب واحد نیمسال اول به صورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

96/06/17   الی   96/06/22

حذف و اضافه نیمسال اول ( حداکثر دو درس )

97/07/03   الی   97/07/05

شروع کلاسها

97/07/01

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

97/07/05

آخرین مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

97/07/05

آخریم مهلت حذف اضطراری ( صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها )

97/09/28

آخرین مهلت حذف ترم

97/10/13

پایان کلاسهای درسی نیمسال اول

97/10/20

امتحانات نیمسال اول

97/10/22   الی   97/11/04

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

97/11/04

پایان مهلت دفاع

97/11/17

مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه نیمسال اول به استاد

97/10/20